Säännöt

Yhdistyksen säännöt

Nimi ja kotipaikka
Tarkoitus
Jäsenistö
Hallitus
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Tilikausi ja tilintarkastus
Kokoukset
Äänestykset
Vuosikokous
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Niinikummun Kyläyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kiteen kaupunki, toimialueena Niinikummun kylä. Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Niinikummun Kyläyhdistys ry:n tarkoitus on:

 1. edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja toimia kylän edunvalvojana;
 2. edistää kylän asukkaiden yleisiä toimeentulomahdollisuuksia, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja asukkaiden yhteistyötä;
 3. tarkoituksen toteuttamiseksi osallistua kylän etujärjestönä kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkiä vaikuttamaan kylää koskevaan päätöksentekoon;
 4. tehdä aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistua kylän kehittämistoimintaan ja sen suunnitteluun;
 5. hankkia jäsenten yhteiseen käyttöön sekä irtainta, että kiinteää omaisuutta;
 6. tiedottaa toiminnastaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa ja sellaista elinkeinoa tai ansaintatoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen, sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä, huutokauppoja sekä rahan- ja tavarankeräyksiä. Edelleen yhdistys voi hallinnoida julkisia, yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä hankkeita.

3 § Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä kalenterivuoden alkuun mennessä 18 vuotta täyttäneet sekä kylän vakituiset että kesäasukkaat, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän liittymismaksun. Jäsenyyden hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Sen katsotaan alkavan ajankohdasta, jolloin jäsenyys on hyväksytty.

Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun, jonka voi suorittaa joko vuodeksi (1) tai kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Liityttäessä jäseneksi maksetaan liittymismaksu, joka on samalla jäsenmaksu kolmesta ensimmäisestä vuodesta. Kalenterivuoden alkaessa alle 18 -vuotias henkilö voi liittyä nuorisojäseneksi ilmoittautumalla jäseneksi. Nuorisojäsenellä on kokousten äänioikeutta lukuun ottamatta samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisillakin jäsenillä.

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön tämän asuin- tai rekisteröintipaikasta riippumatta. Vuosikokous vahvistaa vuosittaisen kannattajäsenmaksun suuruuden. Maksu voi olla eri suuruinen toimialueen ulkopuolisille yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen aloitteesta kutsua kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajan. Sekä kunniajäsenet, että kunniapuheenjohtaja vapautetaan jäsenmaksusta, mutta heillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä myös jättäessään jäsenmaksunsa yhden vuoden ajalta maksamatta.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksen jäsenyydestä mikäli hän vahingoittaa toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti yhdistystä tai sen jäseniä. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen kun hän ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Kesken jäsenkauden eronneella tai erotetulla ei ole oikeutta saada takaisin jäljellä olevan kauden maksettua jäsen- tai liittymismaksuaan.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut vähintään kuusi (6), enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä kolmannes on vuosittain erovuoroisia. Erovuoroiset ratkaisee arpa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteeri, rahastonhoitaja ja muut mahdolliset toimihenkilöt voidaan tarvittaessa kutsua yhdistyksen ulkopuolelta. Hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään viiden (5) vuoden ajan.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten työvaliokuntia ja kutsua niihin asiantuntijoita. Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä hoitamaan sille alisteisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle kun enemmistö sen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä yhden hallituksen jäsenen kanssa.

6 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä tarvittavine asiakirjoineen tilintarkastajille vähintään 21 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle vähintään 14 päivää ennen vuosikokousta.

7 § Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai johtokunta katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti niin vaatii. Viimemainitussa tapauksessa kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava vuosikokouksessa päätetyllä tavalla kirjeitse, sanomalehdessä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

8 § Äänestykset

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla on kullakin yksi ääni. Äänioikeutta ei voi valtakirjalla siirtää toiselle. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 • Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu lausunto saattaa antaa aiheen.
 • Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 • Määrätään liittymismaksun, seuraavan vuoden ja kolmen vuoden jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruus.
 • Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 • Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 • Valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
 • Valitaan edustaja/edustajat muihin järjestöihin.
 • Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta.
 • Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty kirjallinen esitys vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa vuosikokoukselle esittää, huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista ainakin toisen on oltava sääntömääräinen vuosikokous. Kokouksilla tulee olla väliä vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityishenkilön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.